Klauzula informacyjna Stowarzyszenia Młodych Animatorów Kultury

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane RODO) informujemy:

Administrator danych osobowych 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury z siedzibą w Poznaniu, ul. Kościelna 18/6, 60-538 Poznań.  

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
a) listownie: ul. Główna 42, 61-007 Poznań
b) e-mail:  smak@animatorzysmak.pl 

Inspektor ochrony danych 

Informujemy, że Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury nie wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych (IOD)

Cele i podstawy przetwarzania 

Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w celu:   

a) realizacją celów statutowych Stowarzyszenia, do których należy:

 • propagowanie, wspieranie, upowszechnianie, promowanie, archiwizowanie, finansowanie i szeroko rozumiane rozpowszechnianie wszelkiej działalności kulturalnej, edukacyjnej, artystycznej, społecznej, wspierania wspólnot lokalnych;
 • inicjowanie, finansowanie, wspieranie działań z zakresu komunikacji społecznej, kulturalnych, edukacyjnych, artystycznych, społecznych, podejmowanych przez osoby fizyczne i prawne w Poznaniu, na terenie całego kraju oraz innych państw;
 • inicjowanie, finansowanie, wspieranie w każdym zakresie lokalnych oraz ponadlokalnych wydarzeń obejmujących wskazane powyżej dziedziny życia społecznego;
 • propagowanie, upowszechnianie wiedzy dotyczącej życia i twórczości wybitnych przedstawicieli świata kultury, sztuki i nauki, związanych z miastem, regionem, krajem, zagranicą; 
 • inicjowanie, finansowanie, wspieranie, organizowanie przedsięwzięć artystycznych, kulturalnych, oświatowych, społecznych, sportowych, podejmowanych przez osoby prywatne, instytucje i środowiska artystyczne, sportowe, edukacyjne, społeczne zrzeszające twórców, w tym środowiska twórców niepełnosprawnych;
 • publiczne wyrażanie opinii i zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących celów Stowarzyszenia;
 • pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych i materialnych dla realizacji celów statutowych;
 • uczestnictwo w krajowych i zagranicznych wydarzeniach promujących kulturę, edukację, komunikację społeczną, sztukę, sport, rozwój wspólnot lokalnych, integrację społeczną i kulturową np. na warsztatach, sympozjach oraz wszelkich imprezach charytatywnych organizowanych dla celów społecznie użytecznych;
 • reprezentowanie przed organami administracji państwowej interesów ludzi zajmujących się kulturą, edukacją, sztuką, sportem, integracją społeczną i kulturową;
 • działalność w zakresie: organizowania wykładów, szkoleń, spotkań artystycznych, prelekcji, koncertów, spektakli, projekcji filmów, oraz innych wydarzeń o charakterze kulturalnym, naukowym, edukacyjnym, sportowym, społecznym, lokalnym;
 • prowadzenie działalności dydaktycznej, edukacyjnej, oświatowej w zakresie kulturoznawstwa, upowszechniania sztuki, kultury, sportu, tradycji narodowej oraz wszelkich innych form komunikacji społecznej;
 • organizowanie wycieczek zagranicznych i krajowych, warsztatów, plenerów artystycznych, obozów sportowych, projektów społecznych, kulturowych, lokalnych w celu poszerzania wiedzy i wymiany doświadczeń kulturalno-społecznych;
 • prowadzenie szerokiej działalności wydawniczej, poligraficznej, reklamowej;
 • podejmowanie działań organizacyjnych i edukacyjnych dla rozwoju kultury i sztuki ze szczególnym uwzględnieniem terenów kulturowo zaniedbanych, wymagających integracji społecznej i kulturowej, rewitalizacji (wsie, małe ośrodki miejskie, dzielnice dużych miast wymagające rewitalizacji społecznej i kulturowej);
 • działania na rzecz integracji środowisk twórczych w regionie, w kraju i za granicą poprzez organizację wspólnych sympozjów, podróży, spotkań, warsztatów, plenerów, festiwali;

  b) zadań związanych z organizowaniem imprez artystycznych, rozrywkowych, kulturalno-społecznych;
  c) informowania o zbliżających się wydarzeniach organizowanych przez Administratora;
  d) realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  e) wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  f) promocji działalności i pozytywnego wizerunku Administratora na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  g) realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo o stowarzyszeniach, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz innych ustaw w związku z realizacją poszczególnych projektów realizowanych przez Administratora;

Odbiorcami do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe będą:  

a) podmioty z którymi Administrator zawarł umowy na świadczenie usług serwisowych dotyczących systemów informatycznych wdrożonych w Stowarzyszeniu Młodych Animatorów Kultury;
b) podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora tj. podmioty, które w imieniu Administratora przetwarzają Państwa dane osobowe na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
c) podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa;
d) instytucje i organizacje, z którymi Administrator zawarł umowę na realizację projektu/ów w ramach przyznanego dofinansowania.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej 

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych 

Zgodnie z zasadą minimalizacji danych przetwarzamy wyłącznie takie dane osobowe, które są niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania danych. 

W odniesieniu do działalności Administratora Twoje dane będą przetwarzane przez okres, w którym uczestniczą Państwo w wydarzeniach realizowanych przez Administratora oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji tego typu celów.

Udzielenie zgody na wykorzystanie danych osobowych

Udzielenie zgody na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych przez Administratora dokonuje się w szczególności poprzez:

a) zapoznanie się z klauzulą informacyjną Stowarzyszenia Młodych Animatorów Kultury oraz złożenie podpisu na dokumencie/ formularzu/liście obecności na organizowanych przez Administratora wydarzeniach (warsztaty, koncerty, spektakle, spotkania, prelekcje, wykłady, projekcje oraz inne wydarzenia z zakresu kultury, sztuki, edukacji, komunikacji społecznej, wspierania i rozwoju wspólnot lokalnych);
b) zapoznanie się z klauzulą informacyjną Stowarzyszenia Młodych Animatorów Kultury oraz złożenie podpisu na dokumencie/formularzu/umowie w przypadku podpisania ze Stowarzyszeniem Młodych Animatorów Kultury umowy (zlecenia, o dzieło, o pracę, sponsoringu, darowizny i innych);
c) udział w wydarzeniach otwartych (niewymagających sporządzenia listy obecności) organizowanych przez Administratora.

Udział w wydarzeniach organizowanych przez Administratora jest równoznaczny z zapoznaniem się z klauzulą informacyjną Stowarzyszenia Młodych Animatorów Kultury oraz udzieleniem nieodpłatnej zgody na nagrywanie, fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu wizerunku uczestników w związku z udziałem w organizowanych wydarzeniach oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie lub pokazywanie tego wizerunku i głosu w związku z jakimkolwiek programem przedstawiającym i promującym działalność Stowarzyszenia Młodych Animatorów Kultury. Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Administratora z tego tytułu.

Jednocześnie Administrator informuje, że klauzula informacyjna Stowarzyszenia Młodych Animatorów Kultury dostępna jest na wszystkich organizowanych przez Administratora wydarzeniach.

Źródło przetwarzanych danych osobowych

Administrator przetwarza dane osoby, której dane dotyczą, przekazane nam na dokumentach/umowach/formularzach/listach obecności oraz   w sytuacji, gdy uczestniczy w organizowanych przez nas wydarzeniach (co jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych – w tym wizerunku). Administrator może również wykorzystywać dane, które przekazane zostały przez innych administratorów lub które zostały pozyskane z dostępnych baz danych (np. Krajowy Rejestr Karny, Centralny Rejestr Orzeczeń Dyscyplinarnych, Rejestr Sprawców Na Tle Seksualnym, itp.). 

Informacja o wymogu podania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. e) RODO – informacja, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy, oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych:

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Podanie danych osobowych jest wymogiem koniecznym, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub jest niezbędne dla zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych, Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury może wykluczyć z uczestnictwa w organizowanych wydarzeniach w trybie natychmiastowym.

Prawa osób, których dane dotyczą 

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa (lub w ramach sprawowania władzy publicznej);
c) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych osobowych o ile będzie to technicznie możliwe;
e) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – dotyczy jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 zgodność przetwarzania z prawem ust. 1 lit. a) lub art. 9 przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych ust. 2 lit. a) ;
f) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

Przetwarzanie Państwa danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.