Polityka prywatności

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies na stronie www.animatorzysmak.pl (dalej jako „Strona”)

Administratorem oraz właścicielem Strony www.animatorzysmak.pl jest Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury z siedzibą w Poznaniu, ul. Kościelna 18/6, 60-538 Poznań, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000512332, NIP 7831714504, adres e-mail: smak@animatorzysmak.pl (dalej jako „SMAK”).

Na Stronie możesz znaleźć informacje dotyczące aktualnych wydarzeń i projektów realizowanych przez SMAK, zapoznać się z treścią komunikatów prasowych, obejrzeć materiały zdjęciowe i video, przeczytać opis naszych produktów i usług, nasze sprawozdania, dowiedzieć się o możliwościach współpracy lub też otrzymać najnowsze informacje oraz oferty.

Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych jakie możesz nam udostępnić podczas korzystania ze Strony oraz wykorzystywania plików cookies na naszej Stronie. Naszym celem jest ochrona Twoich danych osobowych w Internecie. Dołożymy wszelkich starań aby chronić Twoją prywatność w trakcie korzystania ze Strony. Stosujemy się do uznanych międzynarodowych standardów w zakresie bezpieczeństwa. Wdrożyliśmy procedury obejmujące ochronę danych, ich poufność i bezpieczeństwo i regularnie dokonujemy kontroli wprowadzonych środków pod kątem ich adekwatności dla zabezpieczenia posiadanych danych.

PLIKI COOKIES
Czym są pliki cookies?

Po to, by lepiej realizować nasze usługi, będziemy przekazywać do Twojej przeglądarki sieciowej niewielki plik, który będzie przechowywany w jego komputerze i odczytywany przez nasz serwer Internetowy (nazywamy taki plik „ciasteczkiem” /cookie/). Takie ciasteczko nie może zostać odczytane przez żaden serwer internetowy poza tym, który dokonał transmisji ciasteczka. Ciasteczko jest przez nas wykorzystywane do szeregu zadań administracyjnych, na przykład do przechowywania Twoich preferencji co do informacji określonego typu. Większość takich „ciasteczek” istnieje tylko w trakcie trwania sesji lub „odwiedzin”.

W jakich celach wykorzystywane są pliki cookies?

W plikach cookies przechowuje się informacje, których Strona może potrzebować, aby:

 • dostosować się do sposobów korzystania z niego przez użytkowników,
 • zbierać dane statystyczne dotyczące Strony, np. na temat tego, które strony były odwiedzane, jakie elementy są pobierane, oraz dane o nazwie domeny dostawcy usług internetowych czy kraju pochodzenia osoby odwiedzającej.

Pliki cookies Strony nie są szkodliwe ani dla Ciebie ani dla Twojego komputera i danych, dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach. Administrator nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki mogą być umieszczone na Stronie.

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego do liczenia osób odwiedzających Stronę oraz do oceny możliwości technicznych. Dane te są w pełni zanonimizowane. Używamy tych informacji, aby ustalić, ile osób odwiedza Stronę oraz żeby dostosować strony w sposób najbardziej przyjazny dla użytkownika.

Możliwość wyłączenia plików cookies

Informujemy, że możesz wyłączyć obsługę plików cookies w poszczególnych przeglądarkach internetowych, poprzez zmianę ustawień przeglądarki.

ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Jak przetwarzamy dane osobowe w ramach Strony?

Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury z siedzibą w Poznaniu, ul. Kościelna 18/6 informuje, że jest administratorem danych osobowych użytkownika Strony.

Informujemy, że Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury nie wyznaczyło inspektora danych osobowych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych należy kontaktować się pod adresem: smak@animatorzysmak.pl.

W jakich celach są przetwarzane Twoje dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzamy, gdy realizujemy naszą działalność statutową. Na tej podstawie realizujemy cele statutowe SMAK. Twoje dane mogą być także przetwarzane w celu dopasowania treści Strony do Twoich zainteresowań, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług SMAK oraz w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

Więcej na temat wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (w tym wizerunku) na stronie internetowej: www.animatorzysmak.pl/rodo 

Twoje dane mogą być także przetwarzane w celu dopasowania treści Strony do Twoich zainteresowań, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług SMAK oraz w celu odpowiedzi na Twoje pytania za pomocą formularzy kontaktowych dostępnych na Stronie.

Przez jaki okres będą przechowywane Twoje dane osobowe?

Zgodnie z zasadą minimalizacji danych przetwarzamy wyłącznie takie dane osobowe, które są niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania danych. 

W odniesieniu do działalności Strony Twoje dane są przetwarzane w okresie korzystania strony oraz po jego zakończeniu np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji tego typu celów. Twoje dane będziemy także przetwarzać do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających ze zgłoszenia dokonanego poprzez formularze kontaktowe dostępne na Stronie.

Jeżeli chodzi o dopasowanie treści Strony do Twoich zainteresowań oraz prowadzenie marketingu i promocji produktów lub usług własnych SMAK, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, Twoje dane będą przetwarzane w tych celach do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług Strony. 

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

W odniesieniu do usług SMAK, Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą). Jeżeli chodzi o dopasowanie treści Strony do Twoich zainteresowań oraz prowadzenie marketingu produktów lub usług własnych SMAK oraz pomiary statystyczne i udoskonalenie usług, udzielenia odpowiedzi na zgłoszenia Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes SMAK). Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest dopasowanie treści Strony do Twoich potrzeb, zapewnienie bezpieczeństwa tych usług, a także ich ciągłe udoskonalanie.

Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług SMAK jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych, SMAK może odmówić świadczenia usługi w trybie natychmiastowym. Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści Serwisu do Twoich zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach Strony jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora – mogą to być:

a) podmioty z którymi Administrator zawarł umowy na świadczenie usług serwisowych dotyczących systemów informatycznych wdrożonych w Stowarzyszeniu Młodych Animatorów Kultury;
b) podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora tj. podmioty, które w imieniu Administratora przetwarzają Państwa dane osobowe na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
c) podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa;
d) instytucje i organizacje, z którymi Administrator zawarł umowę na realizację projektu/ów w ramach przyznanego dofinansowania;
e) instytucje i organizacje związane z usługami IT, agencje marketingowe – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora i/lub na podstawie ogólnych przepisów prawa dotyczących przetwarzania danych osobowych.

Osoby, których dane dotyczą mają prawo do: 

 • uzyskania kopii danych osobowych, lub ich udostępnienia w siedzibie ADO (art. 15 RODO), 
 • sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO), 
 • usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO) tzw. „prawo do bycia zapomnianym”, 
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO), 
 • przeniesienia własnych danych osobowych w powszechnie używanym formacie do innego Administratora danych wskazanego przez siebie (art. 20 RODO), 
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO), 
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej uprzednio zgody (art. 7.3 RODO), 
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel.: 22 531 03 00, dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO. 

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

 • prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Jeżeli usuniemy dane osoby wnoszącej taką dyspozycję, mamy prawo zachować informacje o tym, na czyj wniosek to zrobiliśmy. Żądanie uwzględnimy tak szybko, jak to będzie możliwe, biorąc pod uwagę okoliczności i nasze możliwości techniczne. Jeżeli nie będziemy mogli oddzielić danych osoby wnioskującej od innych danych, które są w naszych systemach, możemy wstrzymać się z realizacją żądania – do czasu gdy wspólnie uzgodnimy, które dane możemy udostępnić. 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się ze SMAK. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Usługi i funkcje w ramach Strony będą z czasem ulegać rozszerzeniu. Oznacza to m.in., że w przyszłości SMAK może wprowadzić zmiany w niniejszym dokumencie. Ogłoszenie zmian nastąpi w ten sposób, że informację o zmianach w Polityce Prywatności zostaną umieszczone na Stronie. Niniejszy dokument ma charakter informacyjny.